FORMÅL og VEDTEKTER

§ 1.    Navn

Foreningens navn er «Hemsedal Skiforening», stiftet den 17. september 2012. Den har sitt kontor i Hemsedal. Foreningen har epost: post@hemsedalskiforening.no og hjemmeside: www.hemsedalskiforening.no

 § 2.    Formål

 • Hemsedal Skiforening er en ideell interesseorganisasjon for sine medlemmer – åpen for alle.
 • Hemsedal Skiforening har som formål å virke for utbredelse av ski- og sykkelaktiviteter og annet friluftsliv i Hemsedal, og vil arbeide for sitt formål gjennom å:

–       Bidra med fellesgodefinansiering til utvikling, vedlikehold og som driftstilskudd til løypenettet

–       Bidra med dugnadsressurser til løypeutvikling og -vedlikehold

–       Medlemsservice – informasjon og medlemsfordeler

–       Aktiviteter og arrangementer alene eller i samarbeid med andre organisasjoner – sommer som vinter

–       Bidra i arbeidet med å realisere sti- og løpeplanen

 § 3.    Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret.

 § 4.    Medlemmer

Foreningen er åpen for alle. Medlemmer av foreningen er:

 1. Årsbetalende medlemmer – familiemedlemskap, enkeltmedlemskap
 2. Livsvarige medlemmer.
 3. Æresmedlemmer, valgt av generalforsamlingen etter innstilling av Styret.

   

  Handler et medlem mot foreningens vedtekter og/eller andre bestemmelser, skader foreningen eller viser uverdig oppførsel, kan det av styret strykes som medlem.

   § 5.    Stemmerett og valgbarhet

  Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

   § 6.    Tillitsvalgtes godtgjørelse

  Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

  § 7. Kontingent

  Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Dog kan Styret for det enkelte år foreta regulering av kontingenten i takt med konsumprisindeks uten å forelegge saken for generalforsamlingen. Slik regulering foretas i tilfelle for årsbetalende medlemmer på grunnlag av endring i konsumprisindeksen.

  De livsvarige medlemmers kontingent er 20 ganger årskontingenten for hovedmedlemmer.

  Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

  Skiforeningens medlemsår løper fra 1. september til 31. august.

  § 8.    Årsmøte

  Årsmøtet, som holdes hvert år i desember måned, er foreningens høyeste myndighet.

  Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

  Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

  Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Stemmerett på årsmøtet har bare medlemmer over 16 år som er innmeldt før 1. september og som har betalt kontingenten for inneværende medlemsår.

  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

  § 9.    Ledelse av årsmøtet

  Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Hemsedal Skiforening.

  § 10.  Stemmegivning på årsmøtet

  Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som forkastet.

  Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

  § 11.  Årsmøtets oppgaver

  Årsmøtet skal:

 4. Behandle Hemsedal Skiforenings årsmelding
 5. Behandle Hemsedal Skiforenings regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag
 7. Fastsette kontingent
 8. Vedta Hemsedal Skiforenings budsjett
 9. Velge:
 10. Leder – på valg hvert åt
 11. 3 medlemmer til Styret (ref § 13)
 12. Revisor
 13. 3 medlemmer til valgkomitéen, hvorav 1 trer ut hvert år.

§ 12.  Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13.  Styret

Foreningens styre består av leder og 6 styremedlemmer. Styret kan etter behov oppnevne prosjektgrupper/komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks/mandat for disse. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Leder velges for 1 år av gangen, og kan normalt gjenvelges inntil tre ganger. 6 styremedlemmer velges for 2 år av gangen, og kan normalt gjenvelges to ganger. Styret velger hvert år sin nestleder.

3 styremedlemmer velges hvert år. Første gang etter loddtrekning, deretter annethvert år. Dersom et styremedlem fratrer i løpet av sin funksjonstid, velges et nytt medlem på første ordinære generalforsamling for uttredende medlems gjenværende funksjonstid, og kan deretter gjenvelges tre ganger. Leder og styremedlemmer velges blant kandidater som er foreslått for Valgkomiteen innen 1. desember. Forslagsrett har alle stemmeberettigede medlemmer av foreningen. Alle kandidater må være medlemmer av foreningen.

Lederen innkaller til styremøter. For at gyldige beslutninger kan fattes, må minst 5 av styrets 7 medlemmer være tilstede. Ved stemmelikhet har fungerende styreleder dobbeltstemme. Foreningen forpliktes av leder og et styremedlem.

Styret leder foreningens drift og iverksetter årsmøtets vedtak. Styret disponerer over foreningens midler i overensstemmelse med dens formål. Ved beslutninger som kan medføre vesentlige økonomiske konsekvenser for foreningen, skal styret, før det treffer sin avgjørelse, innhente årsmøtets sin uttalelse.

Styret sender medlemmene pr epost hvert år minst 14 dager før den ordinære generalforsamlingen, beretning og revidert regnskap for det forløpne år, 1. januar - 31. desember, samt innkomne forslag med dokumenter.

§ 14.  Utgår 

§ 15.  Endring av formål og vedtekter

Forslag til forandring av formål og vedtekter må innsendes til styret innen 1. desember og behandles på årsmøtet - vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte.

§ 16.  Oppløsning / Sammenslutning (§ 16 kan ikke endres)

Forslag til oppløsning av foreningen må innsendes til styret innen 1. mars og behandles på årsmøtet. Beslutter denne oppløsning med 3/4 flertall, innkalles til ekstraordinær generalforsamling 3 måneder deretter på hvilken det også kreves 3/4 flertall for vedtakelse.

Blir oppløsning besluttet, skal det av foreningens midler dannes et fond, hvis renter skal benyttes til ski-idrettens fremme i overensstemmelse med foreningens formål etter Hemsedal Idrettslags nærmere bestemmelse.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Hemsedal Skiforening.Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 13.

Hemsedal, 1. oktober 2016