Ekstraordinært Årsmøte 17. oktober 2023

Ekstraordinært Årsmøte 17. oktober 2023

Publisert av Finn Solbakken den 22.09.23.

Til alle medlemmer i Hemsedal Skiforening,

Styret i Hemsedal Skiforening har på styremøte den 4. september 2023 besluttet å fremme forslag om at foreningen avvikles i sin nåværende form og at hovedaktivitetene overføres til et eget utvalg i Hemsedal Fritidsboligforening. Forslag til beslutninger og bakgrunnen/begrunnelsen for disse er beskrevet i innkallingen under. Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan sendes til: post@hemsedalskiforening.no 

Alle medlemmer har mottatt egen e-post med innkallingen under og forslag til vedtekter for "nye" Hemsedal Skiforening

 

Hemsedal Skiforening – ekstraordinært Årsmøte

Innkalling til ekstraordinært Årsmøte 2023

 

Dato: 17. oktober 2023 kl 19:00 på Teams

Lenke: https://teams.live.com/meet/949891352482?p=Qsa96rhNJ2JP8v3h

 

Agenda

  1. Avvikling av Hemsedal Skiforening i sin nåværende form
  2. Vedtekter for «nye» Hemsedal Skiforening

Forslag til beslutninger

  1. Hemsedal Skiforening avvikles i sin nåværende form med virkning fra 20. oktober 2023.

Merkenavnet Hemsedal Skiforening med org nr 998918596 i frivillighetsregisteret, og tilhørende domene www.hemsedalskiforening.no og FB-side https://www.facebook.com/HemsedalSkiforening beholdes, men formålet endres til kun å omfatte arrangementet Barnas Holmenkolldag på Gravset i påsken – egen arrangementskomite opprettes.

Øvrige aktiviteter videreføres eller avvikles som følger:

  • Ivaretakelsene av medlemmenes/brukernes interesser ift friluftstilbudet i Hemsedal – overføres til Hemsedal Fritidsboligforening (HemFri) – eget friluftsutvalg/sti- og løypeutvalg/arbeidsgruppe opprettes
  • Medlemskontingent for medlemskap i HSF – avvikles – oppfordre medlemmer i HSF til å melde seg inn i HemFri (gratis medlemskap)
  • Økonomisk bidrag til drift- og utvikling av løypenettet – avvikles – bidrag til konkrete prosjektrelaterte tiltak kan organiseres og administreres av et friluftsutvalg/sti- og løypeutvalg i HemFri. Kommentar: Det stilles forventninger til at kommunen vil bruke en større del av eiendomsskatten på ikke kommersielt friluftsliv. Det vil kunne kompensere for bortfall av økonomisk støtte fra HSF.
  • Rasteplasser (10stk) – overføres til sti- og løypeutvalget i HemFri og drives etter samme modell som i dag
  • Langrennsbussen – overføres til turistkontoret eller avvikles
  • Dugnad på skiløyper – overføres til friluftsutvalget/sti- og løypeutvalget/arbeidsgruppe i HemFri som har kontakt med lokale velforeninger (alle tiltak må som nå avtales med HUS)
  • Økonomi - innestående på konto 2367 15 99403, kr 153.332.- pr 21. september 2023.

Innestående disponeres som følger: Kr 73.332.- overføres til HemFri og øremerkes friluftsutvalget/sti- og løypeutvalget. Kr. 40.000.- settes av for tilskudd i 2023 til utbedring av langrennsløyper etter søknad – spleiselag hvor kostnadene fordeles 50/50 mellom HSF og tiltakshaver. Evt. ikke disponerte midler pr 31. desember 2023, overføres til frilutsutvalget/sti-og løypeutvalget i HemFri. Kr 40.000.- beholdes i «nye» HSF som grunnkapital for å kunne arrangere Barnas Holmenkolldag på Gravset. Minimum 75% av fremtidig overskudd fra arrangementet vil bli overført til friluftsutvalget /sti- og løypeutvalget i HemFri til bruk på konkrete prosjekter for utvikling og vedlikehold av stier og løyper - sommer som vinter.

 

Bakgrunn

På bakgrunn av erfaringene HSF har høstet siden etableringen 17. september 2012, har styret i HSF stillet spørsmålet om tiden er inne for å vurdere om formålet til HSF og aktivitetene kan ivaretas på en annen måte. HSF har i da ca 800 medlemmer, hvorav ca 90% fritidsboere og 10% fastboende.

HSF opplever at det har vært vanskelig å få til et nært og forpliktende samarbeide med Hemsedal Utmarksservice (HUS). HUS har ansvaret for utvikling, vedlikehold og drift av langrennsløypene i hele Hemsedal. HUS har også ansvaret for sommervedlikehold av utvalgte vandrestier. HSF har årlig gitt et økonomisk bidrag til HUS. HSF sine inntekter har kommet fra medlemskontingent og overskudd fra Barnas Holmenkolldag. HSF har kunnet søke økonomisk støtte fra stiftelser, men denne muligheten har i liten grad vært benyttet da det forutsetter konkrete prosjekter. HSF har ingen myndighet til å beslutte prosjekter knyttet til stier og løyper. Det ansvaret og myndigheten er tillagt HUS.

Spørsmålet er om Hemsedal vil være bedre tjent med at alle aktiviteter og interesser knyttet til det ikke kommersielle friluftslivstilbudet sommer som vinter samles under EN paraply. Vi tror det vil være lettere for alle å forholde seg til, og det vil være mer effektivt.

Hemsedal Fritidsboligforening ble etablert i 2020 og har et sammenfallende formål med HSF når det gjelder friluftstilbudet i Hemsedal. HemFri har inngått en formell samarbeidsavtale med Hemsedal kommune. Hemsedal har i da ca. 3200 fritidsboliger. Med gjennomsnittlig 3 pers pr fritidsbolig blir det en befolkningsgruppe på ca. 10.000 personer. Det gir en større tyngde ift både å kunne bidra og påvirke friluftslivstilbudet.

Styret i HSF har rettet en formell henvendelse til styret i HemFri og fått bekreftet at HemFri er åpen for å overta og videreføre HSF sine aktiviteter som skissert i forslaget til beslutning.

 

                2. Vedtekter for «nye» Hemsedal Skiforening godkjennes – se eget vedlegg.

 

 

Hemsedal 22. september 2023

Styret i Hemsedal Skiforening

 

                Finn Solbakken, Helsinglia | Espen Grepperud, Solsiden/Grøndalen | Tor Hengebøl, Helsinglia | Kjell Øiestad, Markegårdslia | Eirik Riddervold, Helsinglia | Tom Hallan, Grytetjern